دانلود طرح توجیهی

طرح توجیهی

ﭼﺮاﻏﻬﺎی روﺷﻨﺎیی پارک در دو ﻧﻮع ﺳﺎده و ﻳﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و در ﻃﺮح و ﺷﻜﻠﻬﺎیﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ روش رﻳﺨﺘﻪ […]

10000 تومان دانلود
طرح توجیهی تولید چشم الکترونیک

طرح توجیهی تولید چشم الکترونیک خلاصه طرح توجیهی : نام محصول : چشم الکترونیک یا Electronic Eye حداقل ظرفیت پیشنهادی طرح : ۸۰۰۰ عدد در سال موارد کاربرد : کاربرد در صنایع و جهت فعالیتهای مختلف از جمله ابزار کنترل، صنایع نظامی، باز و […]

10000 تومان دانلود
طرح توجیهی تولید الکتروموتور تک فاز

طرح توجیهی تولید الکتروموتور تک فاز خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : الکتروموتور ظرفیت پیشنهادی طرح : ١٣٢ هزار عدد درسال معادل ٩٢ تن موارد کاربرد : تبدیل انرژی عمده مواد اولیه مصرفی : مفتول مسی و سیم […]

10000 تومان دانلود
طرح توجیهی تولید فیبر نوری

طرح توجیهی تولید فیبر نوری این طرح توجیهی شامل موارد زیر است : معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه […]

10000 تومان دانلود
طرح توجیهی تولید لامپ کم مصرف

طرح توجیهی تولید لامپ کم مصرف پروژه کارآفرینی که در حال حاضر شما توضیحات آن را بررسی می کنید ، مطالعه امکان سنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید لامپ کم مصرف  Compact Fluorescent Lamps است . نیاز به صرفه جویی […]

10000 تومان دانلود
طرح توجیهی تولید کولر گازی

طرح توجیهی تولید کولر گازی گزارش حاضر با عنوان مطالعه پیش امکا ن سنجی تولید کولر گازی به بررسی و ارزیابی مقدماتی طراحی و مونتاژ کولر گازی در کشور اختصاص دارد . با توجه به روند رو به رشد تقاضا […]

10000 تومان دانلود